Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Icon

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - PHZ

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) "Vývoz komunálneho odpadu v obci Dolný Lieskov" s prílohami.

Predmetom zákazy je poskytovanie služieb v oblasti zberu, vývozu, zneškodnenia a zhodnotenia komunálneho odpadu podľa špecifikácie a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 výzvy.

Dátum zverejnenia výzvy: 18. 11. 2021

1.75 MB      18. novembra 2021
Icon

Výzva na predkladanie cenových ponúk - oplotenie cintorína Tŕstie

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky na realizáciu tovarov a prác na akciu: „Oplotenie miestneho cintorína (nová časť) v k.ú. Tŕstie“

301.81 KB      1. júna 2018
Icon

Príloha č. 3 projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia pre projekt: „Kultúrny dom Tŕstie – zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE“

3.80 MB      14. novembra 2017
Icon

Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo

Návrh zmluvy - stavebné prace na projekte: „Kultúrny dom Tŕstie – zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE“

93.63 KB      14. novembra 2017
Icon

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Kultúrny dom Tŕstie – zníženie energetickej náročnosti s využitím OZE“

466.30 KB      14. novembra 2017
Icon

Prieskum trhu - projekt plastové okná

Podlimitná zákazka - prieskum trhu

296.64 KB      17. júla 2017
Icon

Výsledok verejného obstarávania 3. miesto

3. miesto verejného obstarávania v projekte plastové okná

340.83 KB      17. júla 2017
Icon

Výsledok verejného obstarávania 2. miesto

2. miesto verejného obstarávania v projekte plastové okná

320.42 KB      17. júla 2017
Icon

Výsledok verejného obstarávania 1. miesto

1. miesto vo verejnom obstarávaní v projekte plastové okná

552.14 KB      17. júla 2017
Icon

Výzva na predkladanie ponúk

Dodávka a montáž plastových okien a dverí do Materskej školy Dolný Lieskov

280.27 KB      10. júla 2017
Icon

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Využívanie OZE a úspora energie“

1,007.03 KB      13. februára 2016
Icon

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času“

433.08 KB      15. januára 2016
Icon

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Úprava projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kultúrneho domu Lieskov v obci Dolný Lieskov“

300.46 KB      23. decembra 2015
Icon

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Miestne komunikácie“

416.32 KB      15. decembra 2015
Icon

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dolný Lieskov“

299.89 KB      9. decembra 2015
Icon

Smernica č. 1/2014

o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

105.96 KB      2. júla 2014