VZN za roky 2020 – 2021

VZN za roky 2020 – 2021

Icon

NÁVRH

Dodatku č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolný Lieskov č.1/2020

o výške príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

437.08 KB      6. júna 2022
Icon

NÁVRH

Dodatku č.1

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dolný Lieskov č.1/2020

o výške príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

437.36 KB      16. apríla 2022
Icon

Návrh VZN č.2/2021

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolný Lieskov

427.12 KB      2. augusta 2021
Icon

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolný Lieskov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Dolný Lieskov

57.73 KB      30. novembra 2020
Icon

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lieskov č. 1/202 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

847.33 KB      10. augusta 2020
Icon

Dodatok č.1/2020 k VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020

221.30 KB      13. decembra 2019
Icon

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce k miestnemu poplatku za KO

Návrh Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1.1.2020

223.82 KB      12. novembra 2019