Zmluvy z r. 2020

Zmluvy z r. 2020

Icon

Zmluva

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.202008758

835.95 KB      5. októbra 2020
Icon

Dodatok k Darovacej zmluve z 16.12.2019 - pozemky v k.ú. Dol. Lieskov

Dodatok k Darovacej zmluve z 16.12.2019 - pozemky pod budúcu miestnu komunikáciu v kú. Dolný Lieskov

/zmena kultúry pozemku/

64.00 KB      17. septembra 2020
Icon

Dohoda č.20/11/012/5

Dohoda č.20/11/012/5 uzatvorená podľa §12 ods.3pís b bod 5,resp.bod 6 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

738.56 KB      3. septembra 2020
Icon

Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údením a mäsových výrobkov

Rámcová zmluva na dodávku mäsa, údením a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň

747.82 KB      31. augusta 2020
Icon

Zmluva o dielo č. 03/2020

Zmluva o dielo č. 03/2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov

rekonštrukcia has. zbrojnice Tŕstie.

 

3.77 MB      23. júla 2020
Icon

Zmluva o dielo č. 02/2020

Zmluva o dielo č.02/2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov

/rekonštrukcia has. zbrojnice Dol. Lieskov/

3.35 MB      23. júla 2020
Icon

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 17/A/2020

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 17/A/2020 uzatvorená podľa §§ 591 až 600 Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite

1.09 MB      19. júna 2020
Icon

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003387- rekonštrukcia zbrojnice Tŕstie

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR (bez príloh, ktoré tvoria rozpočet investičnej akcie, nakoľko ešte nebolo výberové konanie na dodávateľa prác)

1.53 MB      27. mája 2020
Icon

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003516 - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Dolný Lieskov

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR (bez príloh, ktoré tvoria rozpočet investičnej akcie, nakoľko ešte nebolo výberové konanie na dodávateľa prác)

 

1.52 MB      27. mája 2020
Icon

Zmluva č. 1420 122

Zmluva č. 1420 122 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka pre DHZ Tŕstie

1.07 MB      26. marca 2020
Icon

Poistná zmluva - havarijné poistenie

Havarijné poistenie MV vo výpožičke DHZ Tŕstie

1.09 MB      24. marca 2020
Icon

Zmluva č. 320 0235

Zmluva č. 320 0235 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka pre DHZ Dolný Lieskov

1.08 MB      16. marca 2020
Icon

Dodatok č. 3

k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27. 6. 2016

2.46 MB      18. februára 2020
Icon

Zmluva o dielo č.01/2020

Oprava miestneho rozhlasu v Dolnom Lieskove.

2.76 MB      17. januára 2020
Icon

Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti BOZP a OPP

Dodatok č. 1 k zmluve o konaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

261.61 KB      10. januára 2020