Zmluvy z r. 2021

Zmluvy z r. 2021

Icon

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

797.33 KB      26. mája 2022
Icon

Dohoda spoločných prevádzkovateľov

uzatvorená v zmysle článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu Rady EÚ

2.77 MB      14. februára 2022
Icon

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

165.29 KB      22. decembra 2021
Icon

Zmluva o poskytnutí služieb

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1.29 MB      6. decembra 2021
Icon

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb

uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

667.16 KB      3. novembra 2021
Icon

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

690.53 KB      30. októbra 2021
Icon

Úrazové poistenie

uchádzačov o zamestnanie počas projektu /programu

771.07 KB      29. októbra 2021
Icon

DOHODA

číslo 21/11/054/129

3.60 MB      21. októbra 2021
Icon

ZMLUVA O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie

uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

1.05 MB      7. októbra 2021
Icon

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 62/A/2021

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 62/A/2021 uzatvorená podľa §§ 591 až 600 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite

255.75 KB      28. septembra 2021
Icon

Zmluva o dielo č.12/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení

neskorších predpisov

900.41 KB      27. septembra 2021
Icon

ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU

(ďalej len zmluva )

uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 a následne zákona č.513/1991

Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Obchodný zákonník)

2.14 MB      23. septembra 2021
Icon

ZMLUVA na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov

(ďalej len ako "Zmluva")

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. a §269 ods.2 z č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plat. znení medzi uzatvorenými stranami

1.19 MB      20. augusta 2021
Icon

Zmluva o dielo č.11

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

992.63 KB      17. augusta 2021
Icon

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1286/2013

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1286/2013

329.66 KB      12. augusta 2021
Icon

ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2018

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

279.16 KB      16. júla 2021
Icon

Dohoda s CSS Nádej

Dohoda uzatvorená na naplnenie zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

350.36 KB      1. júla 2021
Icon

Zmluva č. 321 0380

Zmluva č. 321 0380 - dotácia pre DHZ Tŕstie

124.43 KB      2. júna 2021
Icon

Zmluva č. 321 0381

Zmluva č. 321 0381 - dotácia pre DHZ Dolný Lieskov

126.61 KB      2. júna 2021
Icon

Havarijné poistenie požiarneho vozidla

Havarijné poistenie požiarneho vozidla vo výpožičke - DHZ Tŕstie

1.35 MB      29. marca 2021
Icon

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení  neskorších zmien a doplnení

1.00 MB      4. marca 2021
Icon

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len "zmluva")

1.38 MB      12. februára 2021
Icon

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení(ďalej len "zmluva")

1.23 MB      5. februára 2021
Icon

Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len "zmluva")

1.43 MB      22. januára 2021