Oznam

Oznam

Obec Dolný Lieskov v súlade so zákonom č. 329/20018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2019 a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

 

o z n a m u j e

hodnotu úrovne vytriedenia odpadov za rok 2018

10, 70 %

V Dolnom Lieskove, dňa 27.2.2019

Ján K r i ž a n

starosta obce v.r.

Comments are closed.