Oznamy

Oznamy

deň matiek

deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek sa v nedeľu 12.mája 2019 uskutoční slávnostne posedenie

svojím programom nás potešia deti z Materskej školy. Všetky mamičky, babičky aj prababičky srdečne pozývame.

 • v časti Dolný Lieskov o 15. 00 h
 • v časti Tŕstie o 16.30 h
Kompostéry

Kompostéry

Obec Dolný Lieskov zakúpila pre jednotlivé domácnosti obce kompostéry na uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Tieto kompostéry budú vydávané jednotlivým domácnostiam

dňa 27. marca 2019 t.j. v stredu
v čase od 15:00 do 17:00 hod.

za Centrom sociálnych služieb pri multifunkčnom ihrisku. Každá domácnosť je povinná uskladňovať biologický rozložiteľný odpad, preto vyzývame domácnosti k prevzatiu kompostérov v určený deň a určenú hodinu na vydávanie týchto kompostérov.

 
 
Zber plastov

Zber plastov

Zber plastov sa v obci Dolný Lieskov uskutoční takto:

– v Dolnom Lieskove dňa 27.03.2019 t.j. v stredu – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod.,
– popoludní od 15:00 do 17:00 hod.
Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi do skladu za Centrom sociálnych služieb výlučne v priesvitných igelitových vreciach
– v Tŕstí dňa 28.03.2019 t.j. vo štvrtok – dopoludnia od 09:00 do 11:00 hod.,
– popoludní od 15:00 do 17:00 hod.
Plasty je potrebné odovzdať poverenému pracovníkovi za kultúrnym domom výlučne v priesvitných igelitových vreciach.
 
 
Výkup papiera

Výkup papiera

Dňa 23. 3. 2019 t. j. v sobotu v čase od 11.40 do 11.50 hod sa v obci

uskutoční výkup papiera pri predajnom stánku (výmenou za hygienické výrobky).

Odovzdávaný papier (noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov):

– musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
– balíky nesmú obsahovať kartóny
– z kníh musia byť odstránené tvrdé obaly

Výmenné pomery:

Odovzdávané množstvo papiera Poskytnuté hygienické výrobky
3 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, 24 m 2 vrstvy
4,5 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, 17, 25 m 3 vrstvy
6 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, 16,8 m 4 vrstvy
6 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera, ECDONOMY 69 m, 2 vrstvy
HYGIENICKÉ VÝROBKY
10 kg papiera 1 balík vreckoviek (10 ks), 3 vrstvy
12 kg papiera 1 balík utierok 11 m (2 vyššie rolky), 2 vrstvy
10 kg 1 balík desiatových servítok
10 kg 1 krabička kozmetických vreckoviek 100 ks
DOPLNKOVÝ TOVAR
10 kg papiera 1 alobal 10 m
10 kg papiera 1 potravinová fólia 20 m
15 kg papiera 1 papier na pečenie hnedý 38 cm x 8 m
10 kg papiera 1 klbko špagátu 50g, 50 m
25 kg papiera Jar 450 ml
35 kg papiera Jar 900 ml
Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu

Obec Dolný Lieskov oznamuje, že v dňoch od 11.03. do 16.03.2019 t. j. celý týždeň sa v obci uskutoční zber elektroodpadu na obvyklom mieste – t. j. pri budove váhy za Centrom sociálnych služieb.

Elektroodpad je potrebné odovzdať kompletný, nie rozobratý.

Medzi elektroodpad patria: práčky, chladničky, vysávače, televízory, mikrovlnky, fény, elektrické roboty atď.

 
 
Oznam

Oznam

Obec Dolný Lieskov v súlade so zákonom č. 329/20018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2019 a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

 

o z n a m u j e

hodnotu úrovne vytriedenia odpadov za rok 2018

10, 70 %

V Dolnom Lieskove, dňa 27.2.2019

Ján K r i ž a n

starosta obce v.r.

Zmena termínu zberu plastov

Zmena termínu zberu plastov

Obec Dolný Lieskov oznamuje, že zber plastov v m. č. obce Dolný Lieskov

sa uskutoční dňa 25. februára 2019, t. j. v pondelok

na miesto pôvodného oznámeného termínu – 26. februára 2019.

Zápis do materskej školy 2019/2020

Zápis do materskej školy 2019/2020

Materská škola Dolný Lieskov 193, 01821 Dolný Lieskov

Z Á P I S

DO MATERSKEJ ŠKOLY DOLNÝ LIESKOV 193

Riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov oznamuje, že v dňoch

od 30.04. do 31.05.2019

sa uskutoční zápis 3 – 6 ročných detí na školský rok 2019/2020.

Žiadosti na zápis si vyzdvihnite v materskej škole, po vyplnení a potvrdení lekárom, prineste späť do MŠ /od 30.04. do 24.05.2019/.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí, si osobne prevezmú zákonní zástupcovia od riaditeľky školy, do 30.06.2019.

Do materskej školy sa prijímajú prednostne deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku / predškoláci /
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 30.08.2019

 

Materská škola je zameraná na rozvíjanie:

 • predčitateľskej gramotnosti
 • prácu s počítačom
 • prácu s interaktívnou tabuľou
 • predplavecký výcvik
 • anglický jazyk / podľa záujmu rodičov /

Žiadosti sa vydávajú v MŠ od marca 2019.