Zápis do materskej školy 2019/2020

Zápis do materskej školy 2019/2020

Materská škola Dolný Lieskov 193, 01821 Dolný Lieskov

Z Á P I S

DO MATERSKEJ ŠKOLY DOLNÝ LIESKOV 193

Riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov oznamuje, že v dňoch

od 30.04. do 31.05.2019

sa uskutoční zápis 3 – 6 ročných detí na školský rok 2019/2020.

Žiadosti na zápis si vyzdvihnite v materskej škole, po vyplnení a potvrdení lekárom, prineste späť do MŠ /od 30.04. do 24.05.2019/.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí, si osobne prevezmú zákonní zástupcovia od riaditeľky školy, do 30.06.2019.

Do materskej školy sa prijímajú prednostne deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku / predškoláci /
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 30.08.2019

 

Materská škola je zameraná na rozvíjanie:

  • predčitateľskej gramotnosti
  • prácu s počítačom
  • prácu s interaktívnou tabuľou
  • predplavecký výcvik
  • anglický jazyk / podľa záujmu rodičov /

Žiadosti sa vydávajú v MŠ od marca 2019.

Comments are closed.