Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Icon

Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu

124.12 KB      30. novembra 2021
Icon

Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov

Návrh viacročného rozpočtu obce Dolný Lieskov na roky 2022 až 2024

7.83 MB      30. novembra 2021
Icon

Návrh Rokovacieho poriadku OZ

Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov

2.94 MB      29. novembra 2021
Icon

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. ...../2021 k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.10 MB      29. novembra 2021
Icon

Oznam správcu farského úradu Slopná

Oznam o zákaze booslužieb

12.05 KB      25. novembra 2021
Icon

U P O V E D O M E N I E

o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu podľa § 47 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov

505.09 KB      22. novembra 2021
Icon

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - PHZ

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) "Vývoz komunálneho odpadu v obci Dolný Lieskov" s prílohami.

Predmetom zákazy je poskytovanie služieb v oblasti zberu, vývozu, zneškodnenia a zhodnotenia komunálneho odpadu podľa špecifikácie a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 výzvy.

Dátum zverejnenia výzvy: 18. 11. 2021

1.75 MB      18. novembra 2021
Icon

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky na pošte  občianke Lucia Kvasničková

12.12 KB      12. novembra 2021
Icon

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke - Lucia Kvasničková

10.59 KB      21. októbra 2021
Icon

Oznámenie - prerušenie prevádzky MŠ

Oznam o prerušení prevádzky MŠ od 8. 10. 2021

90.67 KB      4. októbra 2021