village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Príroda

Obec Dolný Lieskov leží v chránenej krajinnej oblasti Strážovských vrchov Pružinskej doliny, v miernom podnebnom pásme, neďaleko okresného mesta Považská Bystrica.

Veľkým prírodným bohatstvom typicky hornatej oblasti obce Dolný Lieskov sú pramene kvalitnej, priezračnej pitnej vody v Strážovskej hornatine, ktorá patrí do 5 chránených krajinných oblastí s 2 stupňom ochrany. Z vodných prameňov sú zásobované pitnou vodou okresné mestá Púchov a Ilava s okolitými obcami až po Trenčianskú Teplú.

Nadmorská výška v strede obce je 310 m. n. m., v chotári 305 – 525 m. n. m., najvyšší vrch Ostrá Malenica 909 m. n. m.

Z pôdohospodárstva v obci prevažuje lesná pôda. Lesné systémy predstavujú jedno z najstabilnejších spoločenstiev v tejto oblasti. Striedajú sa listnaté aj ihlčnaté lesy. Čím sú prirodzenejšie, (drevinová skladba, krovitý porast a bylinný porast), tým je ich ekostabilizačná hodnota vyššia.

Zo zveriny prevláda zajačia, srnčia a jelenia zver. Vyskytuje sa i jazvec a v poslednom období i medveď hnedý.

Ostatné kultúry tvorí : orná pôda, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy, vodné plochy a ostatné plochy.

Cez obec preteká rieka Pružinka, do ktorej sa vlievajú Podskalský potok, Biely potok a Lieskovský potok, pričom na rieke Pružinka je možné vykonávať i rybolov. Biely potok slúži ako chovný potok.

V obci Dolný Lieskov sú široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, hlavne v lokalite chránenej krajinnej oblasti „Riedka“, kde je krásna prírodná scenéria s flórou a faunou. Cez cyklistické chodníčky možno prejsť do obcí v susedných okresoch ako Mojtín (okres Púchov) a Zliechov (okres Ilava).

Z kultúrno historických pamiatok je potrebné pripomenúť kaštieľ zo 17. storočia, súčasťou ktorého je park s jazierkom a 350 ročnou lipou malolistou a barokový rímsko-katolícky kostol postavený v roku 1754.