village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Eurofondy

Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove.

Projekt je spolufinancovaný z nenávratno finančného príspevku.

Operačný program Životné prostredie
Spolufinancovaný fondom Kohézny fond
Prioritná os 2. Ochrana pred povodňámi
Operačný cieľ 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

 

CIELE PROJEKTU
Cieľ projektu Výrazné zníženie škôd spôsobených vylievaním potoka z koryta pri intenzívnych a návalových zrážkach a ochrana občanov a ich majetku v zátopovej oblasti.
Špecifický cieľ projektu 1 Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského a zabezpečenie prirodzenej schopnosti akumulácie vody revitalizáciou povodia.
Špecifický cieľ projektu 2 Zvýšenie atraktivity obce, ochrana životného prostredia, života a majetku občanov a majetku obce.