village
village

Oficiálna stránka obce Dolný Lieskov

Motív
A
A
A

Slobodný prístup k informáciám

Podmienky a postup pri poskytovaní informácií podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám ….

V znení neskorších predpisov   / zákon o slobode informácií /

 

Miesto : Obec Dolný Lieskov
  Dolný Lieskov č. 193, 018 21 Dolný Lieskov

 

Čas  :
Pondelok a Štvrtok  8.00 h – 11,00 hod., 12,00 h – 15.00 hod.
  Streda  8.00 h – 11.00 hod., 12.00 h – 17.00 hod.
  Piatok  8.00 h – 12.00 hod.,

 

Spôsob:

 • ústne,
 • písomne osobne alebo poštou na adrese miesta Obecný úrad
 • faxom  : 042/64261037
 • e-mailom : oulieskov1@playmax.sk

 

Žiadosti podľa zákona o slobode informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Zo závažných dôvodov môže obec ako povinná osoba predĺžiť lehotu najviac o 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.

V osobitných prípadoch sa postupuje v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. v platnom znení. /zákon o správnom konaní/.

 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie informácie podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení  sú :

 • označenie povinnej osoby, ktorej je určená (identifikácia)
 • kto ju podáva (identifikácia žiadateľa)
 • akých informácií sa dožaduje  (určenie požadovanej informácie)
 • aký spôsob informácie žiadateľ požaduje

 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutí informácie je možné podať opravný prostriedok – odvolanie v lehote podľa zákona t.j., do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adresu Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov č. 193, 01821 Dolný Lieskov.

 

Odvolanie musí obsahovať :

 • meno a adresu žiadateľa
 • zdôvodnenie porušenia zákona
 • čoho sa žiadateľ domáha
 • dátum a podpis žiadateľa

 

O odvolaní rozhoduje starosta obce Dolný Lieskov.

Úhrada nákladov   za poskytnutie informácií je uvedená v sadzobníku nižšie.

Úplné znenie zákona je prístupné tu.

 

Informácie z jednotlivých oblastí samosprávnej činnosti ako aj prenesených činnosti z oblasti štátnej správy poskytované podľa zák. o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. v platnom znení

1) Informácie z celej oblasti samosprávy a prenesených činností štátnej správy za Obec Dolný Lieskov sú oprávnení poskytovať:

Ján Križan – starosta obce
Eva DZURJANÍKOVÁ – ekonómka obce
Viera MICHÁLKOVÁ – ekonómka obce

 

Dolný Lieskov, 16.2.2011

 

Sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii  úhrady nákladov za sprístupňovanie informácii platný od 16.2.2011 nájdete v prílohe nižšie.